OAUK Honorary Members List

Rajni (Raj) Lakhamshi Virpal Shah 
Arun Kalidas Shah
Keshavji Nathoo Shah (Columbo)
Amratlal Karamshi Haria
Ramniklal Lakhamshi Shah
Babulal Lakhtir Shah
Champa Babulal Shah
Rati Devchand Shah
Rajni Bharmal Shah
Laxmichand Hemraj Shah
Nemu Chandaria
Sashikant Premchand Shah
Ashwin Dharamshi Shah