Late Amritbai Velji Lakhamshi Galaiya

 

jain_om01 

jain_sign01

Late Amritbai Velji Lakhamshi Galaiya

Date of birth 17/07/1916

Died on 24/05/2018

102 Years Old

It is with deep regret that we announce the death of Amritbai Velji Lakhamshi Galaiya, formerly of Muranga, on Thursday 24 May in Nairobi. She lived for nearly 102 years old.

She was wife to Late Velji Lakhamshi Galaiya of Muranga.

She was daughter of Late Dematben and Late Raishi Punja Gosrani.

She was mother to Harakhchand (Lalubhai) (UK), Late Mukhtaben Hansraj, Shashikant (UK), Kanta Sobhajyachand, Sumati Zaverchand, Kundan Madhusudan (UK), Shobhna Pankaj (UK), Late Nalin and Paresh (UK).

She was mother-in-law to Lalitaben Harakhchand, Hansraj Ananadji, Late Usha Shashikant, Sobhajyachand Popatlal, Late Dr. Zaverchand Devshi, Dr. Madhusudan Somchand (UK), Pankaj Shantilal, Nila Nalin (UK), Kirti Paresh (UK).

She was sister to Late Gangaben and Late Ladhiben.

She was sister-in-law to Late Ramji Lakhamshi & Late Vejiben, Late Raishi Lahamshi (R L Shah) & Kasturben, Shantaben & LateDevchand Devshi, and Late Kankuben Lakhamshi.

She was grandmother to Bhavni & Mayur, Lina & Ajay, Bijal & Hina, Hemal & Avni, Bakul & Ashmi, Kirit, Nishma & Rajesh, Sonya & Aomesh, Sunit, Nivesh & Deepa, Nimisha, Kuntesh, Vaishal & Lily, Jayshwin & Komal, Sejal & Devdutt, Samir & Sapna, Anjali & Tushar, Alpa & Rob, Mala & Fergus, Seema & Dipun, Deepa & Alex, Ravina & Sagar, Pryana & Jeneiv, Rishin & Bhavini, Priya & Shalin, Nehali & James, Devina, Nilima & Sagar, and Sarika.

She was great grandmother to Anisha & Rikin, Arjun & Anjali, Adarsh, Sidharth, Rishi, Bhaveer, Hiral, Krish, Nirav & Shreya, Vivek & Shreya, Nikita, Shamil, Kavish, Sajni, Shivam, Rahul, Priyanka, Parshav, Tarosh, Raj, Aarish, Saloni, Serena, Ishaan, Ronak, Amarirosa, Anish, Rhea, Elina, Sameer, Bela, Ayanda, Gia, Jahaan and Rohin.

She was great great grandmother to Dian and Ishaan.

Prayers meeting On Friday 15th June 2018, from 8pm to 10pm at:

 Oshwal Centre, Coopers Lane Road, Potters Bar, Herts, EN6 4DG

 OM SHANTI SHANTI SHANTI OM