Late Ashokkumar Mulji Karman Shah

 

jain_om01jain_sign01

Late Ashok Kumar Mulji Karman Shah

 He was son of Late Mulji Karman Shah and Veluben Mulji Karman Shah.

He was nephew of Late Shamji Karman and Jivraj Karman Vohra of Gaam Vasai and of Kiambu, Kenya.

He was brother of:                                                          He was Brother in Law of:

Chandrakant Mulji                                                          Vilasgauri Chandrakant

Jayantilal Mulji                                                                 Sarla Jayantilal

                                  Hasmukh Mulji                                                                 Sobhna Hasmukh

  Praful Mulji                                                                        Ansuya Bharat

Bharat Mulji                                                                       Bharti Praful

Hemant Mulji                                                                   Kumarlal Devchand

                                       Kailesh Kumar                                                                   Late Pankaj Mulchand Nathoo

           Savita Pankaj                                                                     Rajesh Manekchand

                                             Aruna Rajesh

He was uncle of:

Bhavin Chandrakant                       Kurpali Praful                                    Seema Bharat

Shikul Chandrakant                        Urmil Praful                                       Priyal Jeevanjyot

Neha Ronak                                       Paras Kumar                                       Bhiku Bharat

Jay Hasmukh                                     Harsil Late Pankaj

Roshni Hasmukh                              Viren Late Pankaj

Kajal Asherof                                     Arjun Rajesh

Bina Bharat                                         Shrina Rajesh

He was uncle in law of:

Palvi Shikul and Ronak

Prarthna Sabha London:

30 July 2017 from 7:00 to 9:00 PM.  Ekta Centre, 366a Stag Lane, Kingsbury, London.

OM SHANTI SHANTI SHANTI OM