Late Dhirajlal Juthalal Virpar Shah

 

jain_om01   jain_sign01