Late Dhirajlal Juthalal Virpar Shah

 

jain_om01 jain_sign01