Late Laxmiben Juthalal Vaghji Shah

 

jain_om01jain_sign01