Late Laxmiben Juthalal Vaghji Shah

 

jain_om01 jain_sign01