LATE PREMCHAND LAKHAMSHI VRAJPAL SHAH (PL SHAH) (HARANIA)