Late Tarachand Dharamshi Virpar Shah

 

jain_om01jain_sign01