Mahavirswami Kevaljnana Kalyanak & Jain Sashana Sthapana Day

Video put together by Kishor B Shah