OAUK North West – Pariyushan 2017 Day 9- Bhakti @ EKTA Centre